Trang Chủ - Lọc nhiên liệu Sakura - Fuel filter

FC-1005 Sakura


FC-5602 Sakura


C-5706 Sakura


Lọc nhớt Sakura C-5706

C-5704 Sakura


Lọc nhớt C-5704

Có thể thay thế tương đương cho Daewoo 65.05510-5009, Cummins 3932217, Hyundai 3908615

C-5715 Lọc Sakura


Lọc Sakura C-5715 

 

C-1009 Lọc Sakura


FC1001 Lọc nhiên liệu Sakura


Lọc nhiên liệu Sakura FC-1001 - Fuel filter